ساکنان اولیه بین النهرین

 

در طول هزاره پنجم پیش از میلاد ساکنان شمال بین النهرین به تدریج به سوی دلتاهای ابرفتی جنوب کوچ کردند و شروع به ساخت روستاهای کوچک در حاشیه دو رود دجله و فرات نمودند. البته دلیل اصلی این مهاجرت ها دقیقا مشخص نیست. شاید افزایش جمعیت یا بروز قحطی باعث این رویداد شده باشد . این جوامع باستانی که قبل از سومریان در جنوب عراق  می زیستند به العبید معروف هستند . نام جوامع باستانی در ان دوران به علت کشف نشدن کتیبه برای ما ناشناس است. به همین دلیل باستان شناسان و محققان از روی نام امروزی ( تل حلف و تل عبید) که اثار در انجا کشف شده اند بر این جوامع نام نهادند.  

باستان شناسان ساخت نخستین نمونه های قایق حصیری،چزخ کوزه گری، اسیاب سنگی، داس زراعی و نیز حفر کانال های ابیاری را از دست اورد های مردم این منطقه پیش از به قدرت رسیدن سومریان می دانند.

 با ذوب مس که مردم العبید به ان دست یافتند توانستند خنجر و سر نیزه ها و قلابهای ماهیگری را از این فلز بسازند.

 

از این دوران تعدادی تندیس های سفالی و سنگی از کاهنان و پیکره هایی یافت شده که قدمت انها به بیش از 5500سال پیش از میلاد می رسد. از اثار کشف شده در این منطقه چنین می توان دریافت که ساکنان العبید در ساحل رودخانه ها به کشاورزی مشغول بودند و شکل اولیه ای از تمدن شهری را بنا کرده بودند.


 

Advertisements